POLITICA DE CONFIDENTIALITATE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu Regulamentul UE nr. 2016/679 și reglementările nationale aplicabile, Garant Security ALL în calitate de responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, vă informează despre scopurile și metodele de prelucrare a datelor dvs. personale.

GARANT SECURITY ALL, in calitate de operator/persoana împuternicită (conform Regulamentului UE nr. 679/2016) si prestator de servicii de securitate (conform Legii 333/2003 si HG 301/2012), are obligatia de a administra în condiţii de siguranţă si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra, ori o alta persoana.

CUPRINS

 1. DEFINIȚII SI PRINCIPII
 2. TIPURI DE DATE PROCESATE
 3. SCOPUL PROCESARII DATELOR
 4. MODUL DE PROCESARE A DATELOR
 5. COMUNICAREA ȘI TRANSMITEREA DATELOR
 6. RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR
 7. STOCAREA DATELOR PERSONALE
 8. DREPTURILE PĂRȚII INTERESATE

 

 1. DEFINIȚII

Termeni folosiți vor avea urmatorul inteles:

DATE CU CARACTER PERSONAL: orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizata); o persoană fizică poate fi identificată, direct sau indirect, cu referire specială la un element de identificare, cum ar fi nume, prenume, număr de identificare, date despre localizare, un identificator online, unul sau mai multe elemente caracteristice ale identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihologice, economice, culturale sau sociale.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL : înseamnă orice operație sau set de operațiuni, efectuate cu sau fără ajutorul proceselor automate și aplicate datelor personale sau seturilor de date cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, conservarea, adaptarea si modificarea, selectarea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, difuzarea sau orice altă formă de punere la dispoziție, compararea sau interconectarea, limitarea, blocarea, anularea sau distrugerea.

OPERATOR: GARANT SECURITY ALL, care determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

PERSOANE IMPUTERNICITE DE OPERATOR: este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, serviciul sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

PERSOANA INTERESATA/VIZATA: persoana fizica la care se refera datele cu caracter personal.

 

PRINCIPII

Datele cu caracter personal sunt:

 1. a) prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată (“legalitate, echitateşitransparenţă”);
 2. b) colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile iniţiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) (“limitări legate de scop”);
 3. c) adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate (“reducerea la minimum a datelor”);
 4. d) exacte şi, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere (“exactitate”);
 5. e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul(1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic şi organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate (“limitări legate de stocare”);
 6. f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare (“integritate şi confidenţialitate”).

 

 1. TIPURI DE DATE PROCESATE

Datele pot fi colectate și procesate de către operatorul de date pentru scopurile detaliate mai jos. Datele sunt colectate direct de la partea interesată în momentul înregistrării pe site-ul Web sau în baza de date.

Informațiile pe care le colectăm cu privire la dvs. și modul în care le colectăm pot varia în funcție de produsele și serviciile pe care le utilizați și la care subscrieți, modul în care ați utilizat produsele și serviciile și modul în care ați interacționat cu GARANT SECURITY ALL chiar dacă nu sunteți client, sau ceea ce am obținut de la o terță parte care avea permisiunea de a face schimb de informații cu noi.

Următoarele date personale intra sub incidenta reglementarilor legale privind protectia datelor cu caracter personal: numele, prenumele, adresa de e-mail și de reședință, CNP, data și locul nașterii, achiziții, informatiile de cautare de pe site-ul nostru, adresa IP, tipul de browser și dispozitivul utilizat. Operatorul de date nu procesează date care nu sunt strict necesare pentru scopurile prezentate mai jos.

 1. LEGALITATEA SI   SCOPUL   PROCESARII   DATELOR   CU   CARACTER   PERSONAL

Legalitatea prelucrarii:

GARANT SECURITY ALL va prelucra datele dvs. cu caracter personal în baza următoarelor:

 1. Executarea sau încheierea contractului cu dvs. și pentru a da curs solicitărilor dvs.
 2. Interesele comerciale legitime ale Garant Security ALL, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității rețelei și serviciilor noastre, îmbunătățirea serviciilor noastre.
 3. Conformarea cu o cerință legală imperativă, inclusiv, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri, și dreptul dvs. de a restricționa utilizarea datelor proprii,
 4. Consimțământul pe care îl acordați atunci când GARANT SECURITY ALL nu se bazează pe alt temei legal. Consimțământul poate fi retras în orice moment.
 5. Furnizare bunuri si servicii; prestarea de servicii de securitate, ori dupa caz accesul in cadrul unui obiectiv al unui beneficiar care are incheiat un contract de prestari servicii cu societatea noastra are la bază cerintele Legii 333/2003 si HG 301/ 2012- normele de aplicare ale acestei legi. In acest caz prelucrarea se face doar in conditiile prevederilor Legii 333/2003 si HG 301/2012, iar accesul la date si prelucrarea se face restrictionat, conform procedurilor interne.

Nu sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare furnizarii bunurilor si/sau serviciilor solicitate de dumneavoastra. Refuzul dvs. determina imposibilitatea incheierii unui contract de servicii sau limitarea accesului in locatiile in care oferim servicii de securitate, in cazul in care accesul nu se poate face altfel conform cerintelor legale.

Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt transmise, catre beneficiarii de servicii de securitate sau autoritati, prin intermediul societatii GARANT SECURITY ALL, in conditiile legale.

Datele furnizate sunt confidentiale si nu vor fi divulgate unei terte parti, decat ca urmare a unei cerinte legale sau ca urmare a unor cerinte contractuale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de catre GARANT SECURITY ALL in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele furnizate vor fi stocate pe perioada cat sunteti clientul societatii, sau, dupa caz, în limita prevederilor legale.

Scopul prelucrarii

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci când:

 • Cumpărați sau utilizați oricare dintre produsele și serviciile noastre;
 • Optati pentru un anumit produs sau serviciu;
 • În scopuri administrative și financiar-contabile;
 • În scopul încheierii contractelor individuale de munca si derularii activitaţilor de recrutare din cadrul deparatamentului Resurse umane din cadrul GARANT SECURITY ALL;
 • Ne contactați prin diverse canale, sau ne solicitați informații în legătură cu un produs sau serviciu;
 • Vizitați sau navigați pe site-ul nostru;
 • Ați acordat permisiunea altor societăți, cum ar fi partenerii noștri comerciali sau asociații noștri, precum și unor terți furnizori sau contractanți ai noștri, să facă schimb de informații cu noi cu privire la dvs.;
 • Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice; sau
 • Sunteți clientul unei activități comerciale pe care o achiziționăm.
 • Sunteţi clientul unei persoane juridice/fizice pentru care prestam servicii de securitate
 • Vizitaţi locaţiile unde prestam servicii de securitate.

Furnizarea de date cu caracter personal în scopurile indicate este o condiție necesară pentru furnizarea serviciului. 

 

 1. MODUL DE PROCESARE A DATELOR

Datele cu caracter personal vor fi procesate cu instrumente în format electronic sau în orice caz automatizat sau pe suport de hârtie, în conformitate cu metodele și instrumentele adecvate pentru a garanta securitatea și confidențialitatea datelor, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 2016/679 și cu legislația aplicabilă. Vor fi luate toate măsurile tehnice, calculator, siguranța organizațională, logistică și procedurală, astfel încât să fie garantat un nivel adecvat de protecție în condițiile prevăzute de reglementările legale, care să permită accesul numai persoanelor imputernicite de operatorul de date cu caracter personal.

Numai informațiile relevante vor fi procesate si stocate, fara a exceede tipulului de serviciu furnizat. Datele vor fi gestionate și protejate în medii si pe suporturi ale căror acces va fi sub control constant.

 

5.COMUNICAREA ȘI TRANSMITEREA DATELOR

Date pot fi comunicate:

 1. a) tuturor subiecților, inclusiv autorităților publice care au acces la date cu caracter personal în temeiul dispozițiilor legale;
 2. b) unor terțe părți ale căror produse sau servicii sunt oferite sau vândute prin operatorul de date cu caracter personal;
 3. c) companiilor, consultanților sau profesioniștilor responsabili de instalarea, întreținerea, actualizarea și gestionarea hardware-ului și a software-ului pe care operatorul de date personale le utilizează pentru a-și furniza serviciile;
 4. d) entităților publice și / sau private, persoane fizice și / sau persoane juridice (birouri juridice, autorități administrative și fiscale, birouri judiciare, Camere de Comerț, camere și oficii de muncă etc.), în cazul în care este necesară comunicarea pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor contractuale asumate, precum și a obligațiile care decurg din lege.

Nu vor fi furnizate date pentru scopuri de marketing, statistice sau de cercetare.

 1. RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR

În conformitate cu art. 37 din Regulamentul UE n. 2016/679, GARANT SECURITY ALL a desemnat un responsabil cu protectia datelor care poate fi contactat la email office@intelligentsolutions.ro

 

 1. STOCAREA DATELOR

Datele furnizate vor fi stocate pe perioada cat sunteti clientul societatii, sau, dupa caz, în limita prevederilor legale.

După această perioadă, datele personale vor fi sterse sau transformate în formă anonimă, pentru a nu permite, chiar indirect, identificarea.

 

 1. DREPTURILE PARTII INTERESATE

GARANT SECURITY ALL va asigura respectarea urmatoarelor drepturi:

 1. Dreptul la informareadica dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea si protejarea datelor cu caracter personal;
 2. Dreptul de accesadică dreptul de a obține confirmarea dacă Datele cu Caracter Personal ce îi aparțin sunt prelucrate sau nu și informații privind scopul prelucrării, categoriile de Date cu Caracter Personal în cauză, destinatarii și categoriile de destinatari căruia i-au fost sau le vor fi dezvăluite Datele cu Caracter Personal și garanțiile legate de această divulgare, în special în cazul destinatarilor din țări terțe sau organizații internaționale, perioada prevăzută pentru stocarea Datelor cu Caracter Personal, informații privind rectificarea, ștergerea, restricționarea și obiecții cu privire la Datele cu Caracter Personal ce îi aparțin, dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și cu privire la existența unui mecanism de luare a unei decizii automate, inclusiv a realizării profilului;
 3. Dreptul la rectificare – dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare;
 4. Dreptul de ștergere (“dreptul de a fi uitat”) în cazul în care Datele cu Caracter Personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate al, persoana vizata își retrage consimțământul și nu există alte temeiuri legale pentru prelucrare, persoana vizata se opune prelucrării și nu există alte motive legale pentru prelucrare, Datele cu Caracter Personal au fost prelucrate ilegal sau trebuie să fie șterse pentru respectarea unei obligații legale a Operatorului;
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării în cazul în care acuratețea Datelor cu Caracter Personal este contestată, prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este ilegală și persoana vizata se opune ștergerii Datelor cu Caracter Personal, operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată si le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă , persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizateului;
 6. Dreptul de portabilitate, respectiv dreptul de a primi Datele cu Caracter Personal ale persoanei vizate sau pe care aceasata le-a furnizat Angajatorului într-o manieră structurată, utilizată în mod obișnuit și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
 7. Dreptul de a se opune prelucrării, cu excepția cazului în care Operatorul demonstrează motive legitime convingătoare pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale persoanei vizate, ce depășesc interesele, drepturile și libertățile acesteia sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;
 8. Dreptul de a se adresa Justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personalpentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate;
 9. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra persoanei vizate sau o afectează în, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea Contractului, este permisă de lege sau are la bază consimțământului explicit al acesteia

 

 

REGULI DE EXERCITARE A DREPTURILOR Drepturile de mai sus pot fi exercitate prin cerere scrisa, adresata catre operatorul de date cu caracter personal la urmatoarele date de contact:

 • Telefon/fax: +40 745 303 296
 • Poştă/servicii de curierat la adresa: Str. Combustibilului 2, Camera 6-7, Et. I, Tulcea
 • e-mail: office@garantsecurityall.ro